Zarejestruj się | Zaloguj się
 
 
 
 

Polityka prywatności

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez „Art Inwestycje”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dzielna 3 (dalej „Firma”) danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z portalu prowadzonego pod adresem fotografiakolekcjonerska.pl, w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez Serwis. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych (w szczególności w celu promowania usług i produktów związanych tematyką Serwisu).

2. Przekazywane dane osobowe będą chronione przez Firmę z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną przekazane podmiotom trzecim.

3. Firma zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), a w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631, ze zmianami) Użytkownicy serwisu wyrażają zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i wykorzystanie przez Firmę, zdjęć umieszczonych w ramach portalu prowadzonego pod adresem fotografiakolekcjonerska.pl wraz z opisem, w celu umożliwienia prawidłowego i pełnego funkcjonowania świadczonych przez Serwis usług lub funkcjonalności, jak również w celach reklamowych.  Udostępnione dane i zdjęcia będą chronione przez Firmę z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane podmiotom trzecim.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami) Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez spółkę Firmę danych związanych z aktywnością w Serwisie, w celach reklamowych, badania rynku oraz badania zachowań i preferencji w ramach Serwisu i z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w ramach Serwisu.

6. Zarejestrowani Użytkownicy wyrażają zgodę na nieodpłatne udzielanie niewyłącznej licencji na korzystanie z wystawionych prac fotograficznych, obejmującej wystawianie, wprowadzanie i utrwalanie w pamięci komputera, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie).

7. W przypadku pytań związanych Polityką Prywatności, zasadami stosowanymi w Serwisie lub uwagami dotyczącymi korzystania ze stron Serwisu, prosimy o kontakt: kontakt@fotografiakolekcjonerska.pl


 

 
 
Strona powstała przy współudziale środków Unii Europejskiej. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość.